Actualitat

Taller 50 OMBRES PER DESCOBRIR
Analitzem les claus de l’èxit de la trilogia i la relació afectiva. Vols un Grey a la teva vida? On són els límits

en una relació amorosa?


OBJECTIUS:

- Prevenir relacions afectives abusives.

- Analitzar l’èxit de la trilogia “50 ombres”.

- Visibilitzar els mites sobre l’amor i els estereotips de gènere com a factors potencials de relacions

abusives.

- Proporcionar eines (bases d’un amor real) per a relacions sanes i satisfactòries.

El taller està dissenyat segons els principis de l’Associació LIKA: la coeducació, l’equitat de gènere, el

feminisme i la perspectiva de gènere.


S’utilitza una metodologia participativa, mitjançant dinàmiques i debats, fent protagonistes les persones

participants. Es treballa individualment i en gran grup. Es busquen moments de reflexió personal i

moments de proposta d’accions per al canvi (individual i/o comunitari).


1. Presentació del taller, de les persones participants i de la dinamitzadora.

2. Quina ha estat la clau de l'èxit de la trilogia?

3. Dinàmica OK/KO: se li pot agrair... se li pot retreure...

4. Dinàmica de posicionament (sobre les relacions i l’amor).

5. Analitzem els perfils dels protagonistes, les similituds amb altres històries (cine, contes),

expressions (cites) del llibre per saber com ens fan sentir.

6. Traiem conclusions: què hem après, què podem fer. Els ingredients de la història i el que ens

qüestionem.

7. Proposem els nexes que porten a un tipus de relació o una altra: gènere+amor romàntic = relació

abusiva; llibertat+IPC de l'amor= relació sana.

8. Tancament (valoració del taller mitjançant enquesta i comiat).

Joves. Dones. Població adulta.

Sala àmplia per poder-nos moure, canó, ordinador, pissarra, altaveus.

MATERIAL: post-its en dos colors.
Publicada el 09 Sep 2015

Powered by CuteNews